top of page

Algemene Voorwaarden Remindyourlife
 

Artikel 1       Definities

1.1     Remindyourlife:  Eigenaar Ruben Moerland, gevestigd aan s'Gravenweg 266, 2911BJ te Nieuwerkerk aan den IJssel, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54549612, als ook trainer welke werkzaam is voor Remindyourlife, hierna te noemen opdrachtnemer;

1.2     Opdrachtgever: persoon aan wie door Remindyourlife een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Remindyourlife en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken;

1.4     Dienstverlening: de diensten die My Remindyourlife  aan de opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-trainingen en voedingsadvies.

Artikel 2        Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Remindyourlife, zodra opdrachtgever de betaling voldoet. Bij opeenvolgende betalingen worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op het inschrijfformulier en op www.remindyourlife.nl

2.3     Opdrachtgever stemt door te betalen in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op diensten geleverd door Remindyourlife.

2.4     Remindyourlife is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Remindyourlife.

2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan de opdrachtgever.

2.6          Deelname aan diensten van Remindyourlife geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Bij twijfel dient er een erkend arts geraadpleegd te worden.

Artikel 3        Annulering van afspraken

3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de lessen van Remindyourlife, dient dit zo spoedig mogelijk te  worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Remindyourlife gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2     Indien Remindyourlife door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3     Remindyourlife is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4     Bij onvoldoende belangstelling, minder dan 3 deelnemers, voor groepsactiviteiten behoud Remindyourlife het recht om de activiteit te annuleren.

3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor groepstrainingen is Remindyourlife bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Remindyourlife zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgevers in acht nemen.

3.6     Op algemeen erkende feestdagen vinden er geen groepstrainingen plaats. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben voor personal training, dan word in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt.

Artikel 4        Overmacht, Ziekte & Vakanties

4.1     Onder overmacht wordt verstaan – naast wat in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, waarop opdrachtnemer als opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Bij overmacht zal de training bij afzegging door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever niet in rekening worden gebracht. Voorgaande regel is niet van toepassing op 3, 6 en 12 maanden kaarten/abonnementen. Deze kunnen vanuit de opdrachtgever alleen opgezegd of opgeschort worden bij zeer bijzondere omstandigheden zoals langdurige ziekte en/of blessures (langer dan 4 weken). Dit geschied altijd in overleg met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is  verplicht de maand kaarten/abonnementen te verlengen met het aantal weken dat de lessen zijn geannuleerd door overmacht bij opdrachtnemer.

4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, bijzondere verkeersomstandigheden,  ziekte, staking, brand, waterschade, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3     Indien Remindyourlife wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Remindyourlife niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Vooruit betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd.

4.4     Remindyourlife heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

4.5    Bij ziekte van de trainer wordt een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.

4.6     Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De personal training overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is.

4.7    I.v.m. sentuele sluiting van Remindyourlife tijdens de 1e week van de kerstvakantie of 1-2 weken gedurende de zomervakantie zullen er géén groepslessen plaatsvinden. Het tarief van de 3, 6  en 12 maanden kaarten/abonnementen is hierop berekend, de abonnementskosten lopen door gedurende de sluiting.

4.8   Indien Remindyourlife groepstrainingen buiten de reguliere 3 weken sluiting annuleert (zie artikel 4.7),  zullen bij voldoende aanmeldingen, minimaal 5, de lessen vervangen worden. Bij onvoldoende aanmeldingen word(en) de training(en) geannuleerd. De maandkaarten/abonnementen worden in dat geval verlengt met het aantal weken dat de trainingen zijn geannuleerd.

Artikel 5       Tarieven en betaling

5.1     Op de website van Remindyourlife worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.

5.2     Betaling van de factuur dient voor aanvang van de eerste training bij voorkeur per bank overschrijving of contant te geschieden.

5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Remindyourlife bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

5.5     Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Remindyourlife, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

5.6    Alle Maand kaarten/abonnementen worden automatisch verlengt. Bij beëindiging dient men rekening te houden met één maand opzegtermijn. Bij afsluiting van een nieuwe maandkaart/abonnement wordt € 19,50 inschrijfgeld gerekend. Dit is echter niet van toepassing voor losse lessen of strippenkaarten.

5.7   Remindyourlife behoud zich het recht om de tarieven te wijzigen. Remindyourlife dient de plannen tot verhoging tijdig en schriftelijk bekend te maken aan de opdrachtgevers. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, heeft hij/zij het recht binnen 30 dagen de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6        Aansprakelijkheid

6.1     Remindyourlife voert de werkzaamheden in het kader van de  opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Remindyourlife niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

6.2     Remindyourlife is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

6.3     Remindyourlife is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Remindyourlife geleverde zaken en/of diensten.

6.4     Remindyourlife is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enige wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.5     Remindyourlife is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6     Remindyourlife is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enige wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

6.7     Remindyourlife is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Remindyourlife.

6.8     Remindyourlife is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 7        Geheimhouding

7.1    Zowel opdachtnemer als opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2     Indien Remindyourlife op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Remindyourlife zich niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Remindyourlife niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

7.3    Beeldmateriaal dat tijdens de trainingen van Remindyourlife word opgenomen mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Remindyourlife, zoals facebook, website, flyers etc. Tenzij opdrachtgever vooraf schriftelijk vermeld hier niet aan mee te willen werken.

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen

8.1     Op de overeenkomst tussen Remindyourlife en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Remindyourlife is gevestigd.

8.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

bottom of page